• ŠKOLSKÝ PORIADOK GYMNÁZIA ANDREJA SLÁDKOVIČA V BANSKEJ BYSTRICI

      

     PREAMBULA

                 Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici je strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne. Rozhodnutím študovať na tejto škole sa teda zaväzuje riadne dochádzať do školy a riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.

     Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme naplnenia  tohto práva škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

     Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

                Školský poriadok vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zo zásad Vyhlášky o stredných školách č. 282/2009, Metodického pokynu č. 21/2011_R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a ďalších dokumentov súvisiacich s vyššie uvedeným zákonom. 

     Záujmom školy je vytvoriť fungujúce, humánne, demokratické a tolerantné spoločenské normy tak, aby sme ich dodržiavaním vytvorili atmosféru pokojného a tvorivého prostredia a vyhli sa zbytočným nedorozumeniam, konfliktom a stresom.

      

     I. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

     1. Vyučovací proces sa riadi  rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
     2. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod. , pričom v čase od 8.00 do 12.30 hod. je vstup zatvorený – otvorí sa pre prichádzajúcich a odchádzajúcich po ohlásení (zaevidovaní) na vrátnici. Žiaci do školy prichádzajú a zo školy odchádzajú výhradne vchodom na to určeným.
     3. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového  harmonogramu:

     0. hodina

     07.10 – 07.55

     1. hodina

     08.00 – 08.45

     2. hodina

     08.55 – 09.40

     3. hodina

     10.00 – 10.45

     4. hodina

     10.55 – 11.40

     5. hodina

     11.45 – 12.30

     6. hodina

     12.35 – 13.20

     13.00 – 13.45

     7. hodina

     13.50 – 14.35

     8. hodina

     14.45 – 15.30

     Obedňajšia prestávka je spravidla medzi 5. a 6. vyučovacou hodinou a trvá 30 minút. Spresnenie režimu vydávania obedov rieši osobitný rozpis.

     4.   Žiak prichádza do školy  minimálne 10 minút pred  začiatkom vyučovania.

     1. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach a telovýchovných priestoroch. Žiaci využívajú na presun medzi učebňami čas prestávky.
     2. Systém dozoru na chodbách školy, v školskej výdajnej jedálni a v telovýchovných priestoroch počas prestávok, stanovuje samostatný rozpis.
     3. Každá trieda má pridelený zodpovedajúci počet šatňových skriniek, pred ktorými sa 

     žiaci prezúvajú a do ktorých si odkladajú obuv. Za šatňovú skrinku je žiak  zodpovedný počas celého školského roka. V prípade odcudzenia vecí zo šatňovej skrinky poisťovňa uhradí škodu (ak je žiak poistený) len vtedy, ak bola skrinka riadne uzamknutá. Vrchný odev si žiaci odkladajú na pridelené vešiaky v kmeňových triedach, resp. v učebniach, ktoré využívajú počas dňa.

     1. Prestávky odporúčame využiť na aktívny oddych alebo na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Počas nich sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách, vo vestibule alebo triedach.

           Svojvoľne opustiť budovu školy v čase vyučovania (vrátane prestávok a voľných hodín) nie je dovolené.

     9.   V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín.

     1. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy.
     2. Žiaci akékoľvek žiadosti, potvrdenia a pod. vybavujú výlučne prostredníctvom triednych učiteľov v čase úradných hodín na sekretariáte školy.

     K žiadostiam plnoletých žiakov môže škola požadovať vyjadrenie rodičov.  

     1. O prospechu svojho dieťaťa sú rodičia informovaní najmä prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
     2. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzke rodičovského združenia a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach, ktoré si môžu rodičia dohodnúť s jednotlivými vyučujúcimi telefonicky, príp. mailom.
     3. Aktuálne problémy sa riešia ihneď s vedením školy.

      

     II. PRÁVA ŽIAKOV

     Žiak GAS má právo:

     A. V oblasti výchovy a vzdelávania:

     1. na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
     2. na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku,
     3. na bezplatné vzdelanie, zapožičanie učebníc a učebných textov,
     4. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav,
     5. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     6. na kvalifikované vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vo zvolenom  študijnom  odbore,
     7. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     8. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,
     9. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí,
     10. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     11. na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi  
     12. viesť aktívny a tvorivý dialóg s učiteľmi a vedením školy v duchu zásad humanity a demokracie,
     13. na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany učiteľov a spolužiakov,
     14. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     15. voliť a byť volený do triednej samosprávy, voliť a byť volený do Žiackej školskej rady (ŽŠR) pri GAS a pôsobiť v nej. Organizovať prostredníctvom ŽŠR spoločenské podujatia v priestoroch školy v súlade so školským poriadkom školy a dobrými mravmi. 

     ŽŠR je nezávislá, nezisková organizácia študentov danej školy. Jej zasadnutia sa konajú predovšetkým v mimovyučovacom čase, v čase vyučovania len so súhlasom riaditeľa školy, prípadne  koordinátora spolupráce so ŽŠR,  

     1. požiadať o sociálne štipendium, ak spĺňa stanovené predpoklady,
     2. využívať na základe povolenia riaditeľa školy školský rozhlas, nástenky, športoviská,  iné priestory a vybavenie školy aj v čase mimo vyučovania,
     3. žiaci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, a žiaci so zdravotnými obmedzeniami, majú právo  na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný život.

      

     B. V oblasti organizácie vyučovania:

     1. Podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a   športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod.
     2. Požiadať o opakovanie  ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,
     3. Prerušiť štúdium, a to až na dobu do 3 rokov, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak štúdium prerušil po ukončení jedného ročníka, pokračuje v štúdiu ročníkom nasledujúcim. Ak čas prerušenia uplynie v priebehu školského roka, umožní riaditeľ školy žiakovi dodatočne vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie,
     4. Ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím určenej doby prerušenia,
     5. Prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem prestúpiť, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,
     6. Zanechať štúdium, ak žiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,
     7. Zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo vyučovania,
     8. Využiť služby výchovného poradcu a školského psychológa,
     9. Požiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a talentovaného   žiaka, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy,
     10. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (začlenený žiak) má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických metód a foriem, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
     11. Ak sa  žiak nemôže zúčastniť na  vyučovaní pre vopred známy dôvod, má zákonný zástupca (plnoletý žiak) právo požiadať o uvoľnenie s vyučovania,
     12. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo sa   ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.

      

      

     C. V oblasti hodnotenia a klasifikácie:

     1. zoznámiť sa s  plánom príslušného predmetu, vrátane podrobného zoznámenia sa so školským vzdelávacím programom GAS,
     2. poznať kritéria hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku klasifikačného obdobia,
     3. na informáciu o priebežnej klasifikácii,
     4. po vypracovaní písomnej práce resp. grafickej práce byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní,
     5. nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce resp. grafickej práce (aj jeho zákonný zástupca),
     6. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
     7. v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie,
     8. na rešpektovanie prázdninového voľna vyučujúcimi (nesmú zadávať domáce študijné úlohy). Neplatí pre študentov, ktorí z rôznych dôvodov sú klasifikovaní v náhradnom termíne, predovšetkým zo zdravotných dôvodov.

      

     D. V oblasti dodržiavania ľudských práv:

     Žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

     1. Hlavné znaky šikanovania:
      1. zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,
      2. útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,
      3. incidenty sú opakované,
      4. nepomer medzi útočníkom a obeťou.
     2. Prejavy šikanovania:
      1. Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím.
     3. Prevencia šikanovania:
      1. posilnenie demokracie v triede a v škole,
      2. komunikácia so žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov a otvorená diskusia
      3. otvorené vyjadrenie svojich názorov,
      4. prednášky, besedy,
      5. pocit, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže.
     4. V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:
      1. triedneho učiteľa,
      2. výchovného poradcu,
      3. školského psychológa,
      4. zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,
      5. niektorú z detských liniek istoty.

      

     III. POVINNOSTI ŽIAKOV

     A. Dochádzka žiakov do školy

     1. Žiak dochádza do školy pravidelne a včas (min. 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny),  podľa určeného rozvrhu hodín. Prezuje sa v priestore na to určenom a veci si odloží do skrinky, ktorú si zabezpečí vlastným zámkom.
     2. Žiak je povinný na začiatku školského roku zaviesť si slovník, v ktorom bude uvedené meno žiaka, trieda, školský rok, podpis triedneho učiteľa, vzorový podpis zákonného zástupcu a pečiatka školy. Len v tomto slovníku bude mať žiak podpísané priepustky a ospravedlnenky. Potvrdenie od lekára podpíše aj zákonný zástupca.
     3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, je zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak povinný v prvý deň absencie oznámiť triednemu učiteľovi osobne, telefonicky, príp. mailom  dôvod neprítomnosti, resp. nechať oznam na vrátnici (sekretariáte) školy.
     4. Krátkodobú neprítomnosť žiaka (najviac však 3 po sebe nasledujúce dni) ospravedlňuje zákonný zástupca. Ak sa takáto neprítomnosť opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.
     5. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia v slovníku, ktoré je  podpísané rodičom (zákonným zástupcom). Žiak ho predloží triednemu učiteľovi bezodkladne hneď po nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.
      1. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, triedny učiteľ však môže požadovať aj vyjadrenie rodičov.
     6. Ak žiak nebude postupovať podľa bodov 3. – 4., bude jeho absencia považovaná za neospravedlnenú a môže mu byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.
     7. Chorý žiak je povinný liečiť sa. V tomto čase nemôže dochádzať na vyučovanie.

     Príchodom do školy sa ruší jeho ospravedlnenie na ďalšie dni.

     1. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je zákonný zástupca povinný požiadať o uvoľnenie žiaka. Uvoľniť žiaka z vyučovania pre vopred známy dôvod môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príp. plnoletého žiaka) v slovníčku:
      1. z jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môže povoliť triedny učiteľ (náhradný triedny učiteľ), resp. vyučujúci
      2. z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ,

     Z viacerých dní môže žiaka uvoľniť riaditeľ školy (so súhlasom triedneho učiteľa) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, príp. plnoletého žiaka.

     1. Pri plánovaní súkromných aktivít: brigády, dovolenky a pod. je žiak povinný rešpektovať organizáciu vyučovania a nerealizovať ich v čase školského vyučovania, ale v čase prázdnin.
     2. Ak žiak bezdôvodne príde 3x neskoro na vyučovanie (do 15 minút), tr. učiteľ považuje túto absenciu za neospravedlnenú hodinu.
     3. Žiak počas vyučovacej hodiny môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho. 
     4. Žiak v čase vyučovania (vrátane prestávok a voľných hodín) môže opustiť budovu školy len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom tr. učiteľa, resp. vyučujúceho.
     5. Študent môže byť uvoľnený riaditeľom školy na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy, ale aj na prípravu na tieto súťaže. Na prípravu na krajské kolo súťaže dostane študent spravidla 1 deň, na celoslovenské kolo 2 dni študijného voľna.
     6. Absolvovanie autoškoly je súkromnou aktivitou, preto je žiak povinný realizovať skúšobné jazdy mimo vyučovacích hodín. Žiak má nárok na uvoľnenie z vyučovania na deň, v ktorom vykonáva záverečnú skúšku.
     7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov na gymnáziu je exkurzia, účelové cvičenie, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Pre žiakov sú povinné.
     8. Žiaci, ktorí sa exkurzií (kurzov a účelových cvičení) z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnia, musia absolvovať náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia riaditeľa školy a vzdelávacie aktivity (napr. vypracovanie referátu, preskúšanie) podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov.
     9. Podmienkou klasifikácie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka je minimálne 70 % účasť na hodinách daného vyučovacieho predmetu.
     10. Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. 
     11. Riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ školy.
     12. Žiak je v odborných učebniach a telovýchovných priestoroch povinný byť oblečený v predpísanom odeve.

      

     B. Správanie sa žiakov na vyučovaní

     1. Správanie sa žiaka k vedeniu školy, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom je slušné s patričnou dávkou úcty.  

     K svojim spolužiakom sa každý žiak GAS správa tolerantne, nevyjadruje sa hrubo, chráni svoje zdravie aj zdravie svojich spolužiakov. Rešpektuje spolužiakov a učiteľov bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, príslušnosť k etnickej skupine alebo ich náboženské vyznanie. Je prísne zakázané akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek iná činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví.

     1. Žiak GAS je povinný:
      1. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
      2. dodržiavať školský poriadok školy, zásady BOZP a ďalšie vnútorné predpisy školy,
      3. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
      4. neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
      5. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      6. chrániť pred poškodením majetok školy, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
      7. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
      8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
     2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské akcie načas, riadne pripravený, so  všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje.
     3. V škole a na podujatiach organizovaných školou žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby. So zásadami BOZP, PO a CO je žiak preukázateľne oboznámený na začiatku školského roku.
     4. Žiak vchádza do budovy vchodom na to určeným. Pri vstupe do budovy školy je žiak povinný osobne označiť svoj príchod v elektronickom dochádzkovom systéme.
     5. Pri vstupe do budovy školy si žiak očistí obuv a v šatni sa preobuje do prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na hodinách telesnej výchovy.
     6. Na všetkých podujatiach, organizovaných mimo budovy školy (kurzy, účelové cvičenia, kultúrne a športové podujatia, exkurzie, vychádzky, školské výlety a pod.), sa riadiť školským poriadkom  a pokynmi pedagogického dozoru.
     7. Ak sa v triede alebo odbornej učebni nachádza poškodený majetok, žiak je povinný túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi, prípadne príslušnému vyučujúcemu. Žiak, ktorý poškodil školský majetok, je povinný túto škodu uhradiť, a v prípade úmyselného  poškodenia bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
     8. Pred opustením triedy žiak urobí na svojom pracovnom mieste poriadok.
     9. Žiak je povinný správať sa disciplinovane v školskej jedálni, dbať o hygienu a kultúru stravovania. Po skonzumovaní jedla uvoľniť miesto ďalším stravníkom a pred jeho opustením ho dať do náležitého poriadku.

      

     C. Správanie sa žiakov cez prestávky

     1. Cez prestávku sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách, vo vestibule školy. Svojvoľne opúšťať budovu školy cez prestávky nie je možné.
     2. Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa slušne, neohrozuje zdravie svoje ani zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu.
     3. Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet.
     4. Presun žiakov na telesnú výchovu a ostatné hodiny sa musí uskutočniť tak, aby na začiatku hodiny boli na svojich miestach.

      

     D. Odchod žiakov zo školy

     1. Pred odchodom z triedy je žiak povinný uviesť svoje miesto do náležitého poriadku.  Ak v učebni končí vyučovanie, vyloží stoličku a v spolupráci s vyučujúcim a týždenníkmi zabezpečí, aby bola učebňa pripravená na upratovanie (odpadky odhodiť do smetných košov; učebnice, zošity a iné pomôcky nenechávať v laviciach).
     2. Na pokyn vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny žiaci opustia triedu, prezujú sa a opustia školskú budovu.
     3. Žiaci opúšťajú budovu len východom na to určeným. Pri odchode z budovy školy je žiak povinný osobne označiť svoj odchod v elektronickom dochádzkovom systéme.

      

     E. Náplň práce týždenníkov

     Týždenníci sú dvaja a ich mená na príslušný týždeň zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.

     Ich povinnosti sú:

     1. pred vyučovaním pripraviť tabuľu, prípadne pomôcky,
     2. podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
     3. spolupracovať s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej vyuč. hodiny
     4. starať sa o čistotu tabule, hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
     5. vzhľadom na rozsiahlosť a  členitosť areálu školy pomáhať vyučujúcim pri zabezpečení presunu triednej knihy  do inej učebne podľa rozvrhu,
     6. po 10 minútach od začiatku hodiny hlásiť zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine,
     7. po poslednej vyuč. hodine v učebni, v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim, zabezpečiť, aby učebňa bola  pripravená na upratovanie: dbať o vyloženie stoličiek, prezrieť lavice (upozorniť spolužiakov, aby odpadky odhodili do smetných košov; učebnice, zošity a iné pomôcky nenechávali v laviciach), poutierať tabuľu, zatvoriť okná, skontrolovať prívody vody, zhasnúť svetlá, skontrolovať vypnutie počítača a dataprojektora v miestnosti a odchádzať z miestnosti ako posledný.

     Ak týždenníci neplnia svoje povinnosti riadne, môže tr. učiteľ ich službu predĺžiť o ďalší týždeň.

      

     F. Správanie sa žiakov mimo školy

     1. Každý žiak je aj v čase mimo vyučovania a počas prázdnin žiakom školy a správa sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno svojej školy.
     2. Každý žiak si chráni svoje zdravie a zdravie iných, dbá o svoju bezpečnosť a dodržiava dopravné predpisy.

      

     IV.  NEPOVOLENÉ ČINNOSTI

     Žiakom GAS je zakázané:

     1. prejavovať agresívne, arogantné, neúctivé alebo inak nevhodné správanie kdekoľvek a voči komukoľvek. Nevhodnosť správania je vymedzená zvyklosťami alebo požiadavkou dotknutej osoby,
     2. fajčiť, šnupať tabak a používať elektronickú cigaretu v priestoroch a areáli školy, ako aj pri činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas rodičov,
     3. užívať zdraviu škodlivé látky, alkoholické nápoje, omamné látky, hrať hazardné hry,
     4. klamať, podvádzať, falšovať ospravedlnenia,
     5. vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia, našepkávať a odpisovať pri overovaní vedomostí na hodine,
     6. nosiť do školy alebo na akcie organizované školou väčšie sumy peňazí, cenné predmety, zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov,
     7. úmyselne poškodzovať majetok školy, iných osôb,
     8. používať mobilný telefón a akúkoľvek záznamovú technológiu počas vyučovacej hodiny. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice. V prípade nutnosti, povolí jeho použitie vyučujúci. Žiak ho nesmie ho nabíjať v škole,
     9. zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy v škole bez súhlasu zúčastnených.

     Používanie notebookov, príp. tabletov na zhotovovanie poznámok na hodine je možné len na základe povolenia vyučujúceho na danej hodine,

     1. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, manipulovať s elektrickými spotrebičmi, poistkami hasiacich prístrojov,
     2. nevhodne a neprimerane sa obliekať (roztrhané, vyzývavé oblečenie) a nosiť neprimerané doplnky,
     3. nosiť na hlavách šiltovky, kapucne, klobúky a pod. v priestoroch školy, nielen počas vyučovania , ale aj cez prestávky a voľné hodiny,
     4. používať internet počas vyučovacích hodín bez povolenia vyučujúceho. V priestoroch školy sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a šíriť ich v akejkoľvek podobe nosičov informácií,
     5. hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach. Hrať hry propagujúce násilie,
     6. v odborných počítačových učebniach meniť nastavenia počítačov, počítačovej siete, tlačiarní a nainštalovaných aplikácií,
     7. zdržiavať sa v priestoroch školy, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (napr. kotolňa, vrátnica),
     8. demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy,
     9. používať vulgárne výrazy v písomnej, ústnej alebo grafickej forme,
     10. parkovať auto, motocykel v areáli školy,
     11. v rámci vyučovania sa autom presúvať na školské akcie organizované mimo budovy školy,
     12. umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám, prijímať súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok.

     V odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje na vrátnici v knihe návštev, kde po zaevidovaní zotrvá do príchodu žiaka.

      

     V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

     1. Zámer školy vo vzťahu k rodičom:

     Zámerom školy je vytvoriť komunikačne také podmienky, aby rodič mohol vnímať školu ako priateľskú, otvorenú organizáciu, ktorá mu poskytuje službu v podobe výchovy a vzdelávania jeho dieťaťa adekvátneho súčasnému stupňu poznania, výsledkom pedagogickej vedy a súčasnej technickej úrovni.

     2. Škola sa vo vzťahu k rodičom žiakov bude riadiť týmito zásadami:

     a) rodiča vnímame ako svojho partnera vo výchove a vzdelávaní žiaka,

     b) rodičov oboznamujeme s výsledkami žiaka elektronickou žiackou knižkou, formou rodičovských združení, osobných pohovorov i neformálnych stretnutí,

     c) od rodiča očakávame jeho záujem o dianie v škole, o prospech, dochádzku a správania jeho dieťaťa, jeho aktívnu spoluprácu pri riešení prípadných problémov jeho dieťaťa,

     d) od rodičovskej rady očakávame pomoc a podporu pri zabezpečení školských podujatí, súťaží žiakov a pri zlepšení materiálnych podmienok vyučovania

     e) rodičovskú radu budeme informovať o rozvojových programoch školy

     3. Zákonný zástupca žiaka má právo:

     1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakovi informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
     2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa  po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
     8. ospravedlňovať svoje dieťa, najviac však 3 dni neprerušenej neprítomnosti dieťaťa v škole

     4. Zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

     1. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody prípadnej neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
     2. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
     3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     4. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
     7. rešpektovať, najmä v čase vyučovania, dopravné značenie v areáli školy.

      

      

     VI. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

     A. Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

     1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     1. sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
     2. sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
     3. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),
     4. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,
     5. rozhovormi so žiakom.

     2. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

     3. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.

     4. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

     5. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ koordinuje s plánom skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.

     6. Podmienkou klasifikácie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka je minimálne 70 % účasť na hodinách daného vyučovacieho predmetu.

     Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 30% a viac hodín za klasifikačné obdobie (napr. pri dvojhodinovke za polrok –10 hodín) alebo ak žiak v jednom polroku nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, bude žiak klasifikovaný na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.

     Pri vyššej absencii však vyučujúci prihliadne na okolnosti a dôvod absencie, napr. dlhodobé zdravotné problémy.

     V prípade, že žiak vymešká viac  ako 30% z odučených hodín v jednotlivých     predmetoch, má učiteľ právo navrhnúť žiakovi komisionálnu skúšku.

     Bližšie podmienky klasifikácie jednotlivých predmetov sú súčasťou ŠkVP GAS.

      

     B. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

     1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
     2. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
     3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.
     4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
     5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku.
     6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
     7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
     8. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

      

     VII. OPATRENIA VO VÝCHOVE

     A. Všeobecné ustanovenia

     1. Výchovné opatrenia sú pochvaly a iné ocenenia, ako aj opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     2. Za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za mimoriadne činy môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa rozhodnutie riaditeľa školy o udelení pochvaly.

     Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.

     Pochvaly sa zapisujú do osobného spisu žiaka.  

     3. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku,   zásadám

          spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť

          kolektívu, možno žiakovi uložiť:

                 a) napomenutie od triedneho učiteľa,

                  b) pokarhanie od triedneho učiteľa,

                  c) pokarhanie od riaditeľa.

     4. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám   spoločnosti

                 a) podmienečné vylúčenie,

                 b) vylúčenie.

          Výchovné opatrenia podľa odseku b) možno uložiť žiakovi len vtedy, ak  skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

     5. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 3. a 4. po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

     6. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 3. a 4. treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

     V prípade prvého porušenia ustanovení školského poriadku nasleduje:

     • pohovor s triednym učiteľom (príp. aj výchovným poradcom)
     • prvý oznam rodičom, príp. predvolanie rodičov.

     V prípade opätovného porušenia ustanovení školského poriadku nasleduje:

     • predvolanie rodičov,
     • pohovor u riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy (príp. aj s výchovným poradcom a tr. učiteľom),

     V každej fáze problému je možné žiadať o psychologické vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni. 

     7. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 3. písmeno a) a b) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

     8. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 4.  písm. a) určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a  to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 4. písm. b).

     9. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

     10. Každé uloženie výchovného opatrenia bude posudzované individuálne.

     11. Pre prvé ročníky štúdia platí na začiatku školského roka dvojmesačné adaptačné obdobie, počas ktorého nebudú platiť výchovné opatrenia v plnom rozsahu (tie rieši triedny učiteľ individuálne, v spolupráci s výchovným poradcom, prípadne vedením školy).

     12. Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku:

         a) menej závažné previnenia:

     • (opakované) záznamy v pedagogickej dokumentácii,
       • neospravedlnená neúčasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie, predčasné svojvoľné opustenie vyučovania (do 5 neospravedlnených hodín)
       • (opakované) neoznačovanie príchodu a odchodu v elektronickom dochádzkovom systéme – najviac trikrát
     • znečisťovanie priestorov školy,
     • ničenie školského majetku,

        b) závažné previnenia:

     • neospravedlnená neúčasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie, predčasné svojvoľné opustenie vyučovania nad 5 hodín,
     • fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,
     • požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných školou,
     • falšovanie lekárskych potvrdení,
     • nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,
     • šikanovanie,
     • verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa §  260 Trestného zákona,
     • v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa  priestupky,
     • (opakované) neoznačovanie príchodu a odchodu v elektronickom dochádzkovom systéme – viac ako trikrát
      1. zvlášť závažné previnenia, za ktoré môže byť žiak okamžite vylúčený zo  

           štúdia:

     -    úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti  

          právam spolužiakov,

     -    spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom

          zasahujú orgány činné v trestnom konaní,

     -    spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy.

      

     B. Metodika udeľovania výchovných opatrení

     1. Triedny učiteľ uloží za porušovanie ustanovení tohto vnútorného poriadku a ďalších predpisov školy napomenutie triednym učiteľom alebo pokarhanie triednym učiteľom. Pri závažných alebo opakovaných porušeniach použije niektoré s týchto opatrení:

     a) predvedie žiaka na konzultáciu k výchovnému poradcovi, príp. k riaditeľovi školy

     b) po konzultácii s výchovným poradcom, príp. riaditeľom školy pozve na konzultáciu ohľadom výchovy žiakov jeho zákonných zástupcov

     c) postúpi žiaka na udelenie výchovného opatrenia riaditeľovi školy

     d) postúpi žiaka na prerokovanie pedagogickej rade

     2. Riaditeľ školy môže uložiť za závažné porušenia vnútorných predpisov školy tieto výchovné opatrenia:

     a) pokarhanie riaditeľom školy

     b) podmienečné vylúčenie zo štúdia (po prerokovaní v pedagogickej rade a ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku)

     c) vylúčenie zo štúdia (po prerokovaní v pedagogickej rade a ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku)

     3. Pedagogická rada:

     a) vyjadruje sa k podmienečnému vylúčeniu žiaka zo štúdia

     b) vyjadruje sa k vylúčeniu žiaka zo štúdia

     c) vyjadruje sa ku zníženiu klasifikácie žiaka zo správania na 2., 3. a 4. stupeň.

     Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy. Pedagogická rada rozhoduje o odporučení uložiť výchovné opatrenie nadpolovičnou väčšinou svojich členov.

     4. Zníženie známky zo správania môže navrhnúť ktorýkoľvek člen pedagogickej rady, no najmä triedny učiteľ.

      

     Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená najmä:

     • za výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
     • za vzornú dochádzku – najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,
     • za úspešnú reprezentáciu školy (účasť vo vyšších kolách súťaží),
     • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
     • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená najmä:

     • za výborný prospech – priemer 1,0
     • za vzornú dochádzku – žiadna vymeškaná hodina prospievajúcich žiakov, príp.  podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,
     • za úspešnú reprezentáciu školy (dobré umiestnenie vo vyšších kolách súťaží),
     • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     Pochvaly môžu byť spojené s vecnou odmenou udeľovanou na konci školského roka.

      

     Napomenutie triednym učiteľom môže byť udelené najmä:

     • za nevhodnú úpravu zovňajšku,
     • za neprezúvanie sa v priestoroch školy,
     • za neplnenie si povinností týždenníka,
     • za iné menej závažné priestupky  a porušenia ustanovení školského poriadku podľa posúdenia triednym učiteľom,

      

     Pokarhanie triednym učiteľom môže byť udelené najmä:

     • za oneskorené príchody na vyučovanie,
     • za menej ako 5 neospravedlnených hodín,
     • za iné menej závažné priestupky a porušenia ustanovení školského poriadku podľa posúdenia triednym učiteľom

      

     Pokarhanie riaditeľom školy môže byť udelené najmä:

     • za opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcich odsekoch,
     • za 5 až 15 neospravedlnených hodín,
     • za podvádzanie, klamanie
     • za fajčenie, za prechovávanie a používanie alkoholických nápojov, drog a iných návykových látok v priestoroch školy a na školských podujatiach, (pre plnoletých žiakov len v čase výchovno-vzdelávacieho procesu)
     • za úmyselné poškodzovanie školského majetku,
     • za opakujúce sa neslušné správanie,
     • za iné porušenie ustanovení školského poriadku podľa posúdenia riaditeľom školy.

      

     Toto opatrenie je spojené so znížením známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé).

      

     Podmienečné vylúčenie zo školy môže byť udelené najmä:

     • za opakované porušenia ustanovení školského poriadku uvedených v predchádzajúcom odseku,
     • za 16 až 30 neospravedlnených hodín,
     • za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov do školy alebo na školské podujatia,
     • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
     • za krádež,
     • za úmyselné ublíženie na zdraví,
     • za šikanovanie a vydieranie,
     • za vandalizmus,
     • za prejavy rasovej neznášanlivosti,
     • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy,
     • za iné závažné porušovanie ustanovení školského poriadku podľa posúdenia riaditeľom školy

      

     Toto východné opatrenie je spojené so znížením známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

     Toto opatrenie je možné uplatniť, ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku.

      

     Vylúčenie zo školy môže byť udelené najmä:

     • za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom odseku
     • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
     • za viac ako 31 hodín neospravedlnenej absencie,
     • za úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakov
     • za spôsobenie škody, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány činné v trestnom konaní
     • za spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy

      

     Toto opatrenie je spojené so znížením známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

     Toto opatrenie je možné uplatniť, ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku. Zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka bude odporučený prestup na inú školu.

      

           III. Záverečné ustanovenia

      

     1. Školský poriadok školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade.

     2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade.

     3. Školský poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na triednickej hodine na začiatku školského roka, čo potvrdí svojím podpisom.

     Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov počas celého štúdia v celom areáli školy a na všetkých školských akciách mimo nej.

     4. Školský poriadok GAS je zverejnený na webstránke školy.

      

     Školský poriadok bol prerokovaný na Pedagogickej rade dňa 25.8.2017

      

     Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2017.