Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Predmetové komisie

PK SLJ

Vedúca PK

 • Mgr. Kostiviarová Simona


Členovia      

 •   PaedDr. Daňková Ľubica

 •   PhDr.Slančíková Marcela 

 •   PaedDr. Lipovská Lucia

 •   PhDr. Onušková Iveta

 •   PhDr. Slivková Anna                                   

 

Informácie z PK

 

Systém zadávania výsledkov hodnotenia a klasifikácie do elektronickej žiackej knižky  v predmete SJL

 • vyučujúci zapisujú do EŽK známky , príp. výsledný počet bodov v predmete SJL,  priebežne
 •  do EŽK vyučujúci uvádza váhu známky (príp. dosiahnutého počtu bodov) a typ známky (napr. písomka 1, písomka 2, ústna odpoveď a pod.)

 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra

Ročník : prvý, druhý, tretí, štvrtý

Počet hodín : 3 hodiny

Hodnotenie : známka / bodový systém

 

 1. Povinná klasifikácia :  a/ diktát – max 10 B

/polročná /hodnotený  podľa počtu chýb  (s výslednou známkou)  :

 • 0 ch – 10 B   .................výborný
 • 1 ch – 9 B     .................výborný
 • 2 ch – 8 B     .................chválitebný
 • 3 ch – 7 B     .................dobrý
 • 4 ch – 6 B     .................dobrý
 • 5 ch – 5 B     .................dobrý 
 • 6 ch – 4 B    ..................dostatočný   
 • 7 ch – 3 B     .................dostatočný 
 • 8 ch – 2 B      ................nedostatočný
 • 9 ch – 1 B     .................nedostatočný
 • 10 a viac chýb – 0 B .....nedostatočný

b/ kontrolná slohová práca – max 14 B

                                              hodnotená v bodoch a  v% nasledovne :

 • 13 - 14 B        / 100 – 90 %  /  ........... výborný
 • 11 – 12 B        / 89 – 75 %  /    ............chválitebný
 • 7 – 10 B          / 74 – 50 %  /    ........ ....dobrý
 • 5 – 6 B            / 49 – 30 %  /     ............dostatočný
 • 4 a menej B  / 29 % a menej  / ..........nedostatočný

c/ písomné kontrolné práce, resp. ústna odpoveď

                                                                ľubovoľne obodované a hodnotené v% nasledovne :

 •  100 – 90 %  .................výborný
 •    89 – 75 %  ..................chválitebný
 •    74 – 50 %  ..................dobrý
 •    49 – 30 %  ..................dostatočný
 •    29 % a menej  ............nedostatočný                
 1. Nepovinná klasifikácia: 

a/ referát, aktivita, projekt, účasť na súťaži a pod.

     hodnotené bonusovými bodmi – max 6 B

b/ nesplnenie akejkoľvek úlohy zadanej vyučujúcim

                    hodnotené mínusovými bodmi – max 6 B

 

 • povinné známky nemajú rovnakú váhu
 • písomné opakovanie (počet a obsah) je na vyučujúcej, t.j. u jednotlivých vyučujúcich sa počet a obsah jednotlivých písomných opakovaní môže líšiť
 • výsledná známka za klasifikačné obdobie sa uzatvára cez bodový systém vyjadrený horeuvedenou (ilustračnou) tabuľkou
 • písomné kontrolné práce z tematických celkov sú ohlásené vopred a účasť na nich je povinná
 • jeden náhradný termín absolvovania stanoví vyučujúci na konci školského polroka   aj v čase mimo vyučovania, pričom pri jeho určení  prihliadne na okolnosti dôvodu neprítomnosti žiaka, napr. dlhodobá neprítomnosť z dôvodu choroby a pod.
 • neúčasť na ktorejkoľvek časti povinnej klasifikácie sa hodnotí ziskom 0 bodov
 • bonusové body udeľuje vyučujúci podľa svojho vlastného uváženia / t.j. ponúka ich vyučujúci/ za aktivity, ktoré sú nad rámec povinnej klasifikácie v maximálnej možnej miere 6 bodov
 • mínusové body udeľuje vyučujúci podľa svojho vlastného uváženia za nesplnenie akejkoľvek úlohy zadanej vyučujúcim v maximálnej možnej miere 6 bodov

 

          

Predmet : Seminár zo slovenského jazyka

Ročník :  tretí, štvrtý

Počet hodín : 2

Hodnotenie :  známka

 1. Povinná klasifikácia :

/ polročná /a/ dve písomné kontrolné práce

                                                  hodnotené v bodoch a v % nasledovne :

 • 100 – 90 % : výborný
 • 89 – 75 % : chválitebný
 • 74 – 50 % : dobrý
 • 49 – 30 % : dostatočný
 • 29 % a menej : nedostatočný

                                                                    b/ jedna kontrolná slohová práca vypracovaná na danú tému

                                                                          (maximálne 28 bodov)

                                                                          hodnotené v bodoch a v % nasledovne:

 • 100 – 90%: výborný
 • 89 -  75%: chválitebný
 • 74   -50% : dobrý
 •  49 – 30%: dostatočný
 • 29  a menej : nedostatočný

 

 1. Nepovinná klasifikácia:  a/ ústna odpoveď

                                                      hodnotená známkou

Pozn. Slovné hodnotenie bude prevažovať pri nekvantifikovateľných výstupoch ako sú ústne odpovede, vystúpenia v diskusii, skupinová práca, analýza textov a podobne.

 • všetky povinné známky majú rovnakú váhu
 • výsledná známka za klasifikačné obdobie sa uzatvára s prihliadnutím na nepovinné známky
 • písomné kontrolné práce sú ohlásené vopred
 • jeden náhradný termín absolvovania stanoví vyučujúci na konci príslušného polroka -  aj v čase mimo vyučovania
 • pri určení náhradného termínu prihliadne vyučujúci  na okolnosti dôvodu neprítomnosti žiaka, napr. dlhodobá neprítomnosť z dôvodu choroby a pod.
 • neúčasť na náhradnom termíne sa hodnotí známkou „nedostatočný“

 

Predmet : Literárny seminár

Ročník :  štvrtý

Počet hodín : 2

Hodnotenie :  známka

1. Povinná klasifikácia :

/ polročná /a/ dve písomné kontrolné práce

                                                  hodnotené v bodoch a v % nasledovne :

 • 100 – 90 % : výborný
 • 89 – 75 % : chválitebný
 • 74 – 50 % : dobrý
 • 49 – 30 % : dostatočný
 • 29 % a menej : nedostatočný

                                                b/ ústna odpoveď                                                    

                                                                    hodnotená známkou                                                   

 

Pozn. Slovné hodnotenie bude prevažovať pri nekvantifikovateľných výstupoch ako sú ústne odpovede, vystúpenia v diskusii, skupinová práca, analýza textov a podobne.

 

 1. Nepovinná klasifikácia :  ústna alebo písomná odpoveď

         hodnotená známkou

 

 

 • všetky povinné známky majú rovnakú váhu
 • výsledná známka za klasifikačné obdobie sa uzatvára s prihliadnutím na nepovinné známky
 • písomné kontrolné práce sú ohlásené vopred
 • jeden náhradný termín absolvovania stanoví vyučujúci na konci príslušného polroka -  aj v čase mimo vyučovania
 • pri určení náhradného termínu prihliadne vyučujúci  na okolnosti dôvodu neprítomnosti žiaka, napr. dlhodobá neprítomnosť z dôvodu choroby a pod.
 • neúčasť na náhradnom termíne sa hodnotí známkou „nedostatočný“

 

Predmet : Cvičenia zo slovenského jazyka

Ročník :  druhý, tretí

Počet hodín : 1

Hodnotenie :  známka

 1. Povinná klasifikácia : a/ diktát

/polročná/hodnotený známkou, podľa počtu chýb nasledovne :

 • 0,1 ch – výborný
 • 2-3 ch – chválitebný
 • 4-6 – dobrý
 • 7-9 – dostatočný
 • 10 a viac – nedostatočný

b/ pravopisné cvičenie

     hodnotené v bodoch a v % nasledovne :

 • 100 – 90 % : výborný
 • 89 – 75 % : chválitebný
 • 74 – 50 % : dobrý
 • 49 – 30 % : dostatočný
 • 29 % a menej : nedostatočný

*    všetky povinné známky majú rovnakú váhu

 • diktát a pravopisné cvičenie sú ohlásené vopred
 • jeden náhradný termín absolvovania povinnej klasifikácie stanoví vyučujúci na konci príslušného polroku  -  aj v čase mimo vyučovania, pričom pri jeho určení prihliadne vyučujúci  na okolnosti dôvodu neprítomnosti žiaka, napr. dlhodobá neprítomnosť z dôvodu choroby a pod.
 • neúčasť na povinnej klasifikácii sa hodnotí známkou „nedostatočný“