• Aktuálne informácie

    •  

     Vážení rodičia,

     Vítame Vás na podstránkach internetovej stránky Gymnázia Andreja Sládkoviča venovaných rade rodičov rodičovského združenia.

     Stránky boli vytvorené za účelom informovania Vás rodičov o všetkom čo sa týka Vás a Vašich detí. Veríme, že stránky sa stanú plnohodnotným informačným kanálom medzi Radou rodičov a všetkými rodičmi, ktorí majú o informácie záujem.

      

     Členský príspevok Rodičovského združenia na šk. rok 2018/2019 bol navrhnutý Rodičovskou radou v sume 20 Eur a schválený jednohlasne členskou schôdzou RZ, ktorá sa konala dňa 20.9.2018.

     Platby môžete poukazovať v hotovosti svojmu triednemu učiteľovi, prevodom na účet alebo vkladom na účet.

     Účet RZ: SK20 0900 0000 0003 0224 3980, do poznámky je potrebné uviesť  MENO, PRIEZVISKO a TRIEDU, ktorú daný študent navštevuje (pre identifikáciu platby).

      

     Za vaše členské príspevky vopred ďakujeme.

     Pomáhajú zlepšiť študijné, kultúrne a  športové podmienky našich detí na GAS. 

      

     MUDr. Diana Valčuhová, predsedníčka RZ

     kontakt: valcuhova.dians@gmail.com