• Občianske združenie pri GAS

    •  

     Občianske združenie pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča vzniklo na základoch Nadácie Andreja Sládkoviča. Nadácia sa v roku 2002 pretransformovala na Občianske združenie (OZ).

     Cieľom OZ tak, ako to určujú stanovy, je podporovať rozvíjanie duchovných hodnôt na realizáciu a ochranu ľudských práv, alebo iných humanitných cieľov, na výchovu k ochrane a tvorbe životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, na podporu zdravia a vzdelávania žiakov.

     Nadácia a neskôr OZ pomohli a neustále pomáhajú zlepšovať podmienky pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho  procesu školy. Z minulosti môžeme spomenúť pomoc Nadácie pri pripojení školy na internet.

     V súčasnosti občianske združenie prispieva aj na odmeňovanie žiakov, ktorí dosahujú výborné štúdijné výsledky, alebo nejakým spôsobom (olympiády, rôzne súťaže) udržiavajú a rozvíjajú tradície, ktoré škola má, čím ju umožňujú zviditeľňovať  v rámci mesta, regiónu a celého Slovenska.

     OZ získava finančné prostriedky darom, hlavne poukázaním 2% zo zaplatenej dane za príslušný kalendárny rok. 

       V ostatných rokoch boli tieto prostriedky použité na nákup zariadenia do miestnosti školského rozhlasu a učební číslo 5 a 86, ktoré využívajú žiaci so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj ostatní na voliteľných predmetoch.

     Financie získané z daní za rok 2013 boli investované do nákupu športového materiálu potrebného do miestnosti pre rekondično – relaxačné cvičenia.

     OZ vopred ďakuje všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú aj tento rok finančné prostriedky  na skvalitnenie vzdelávania a výchovy v škole. Formulár na stiahnutie je k dispozícii TU

     Chceme aj naďalej napĺňať ciele, ktoré sme si určili, a preto budeme radi, ak aj v budúcnosti, tí ktorí chcú pomáhať prispejú  k ich dosiahnutiu poukázaním 2% zo zaplatenej dane, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

     Ďakujeme!

      

     Ďalšie informácie

     • Stanovy OZ: PDF
     • Číslo účtu OZ: VÚB 1227643312/0200
     • Kontakt: Mgr. Ján Kubík (správca OZ), Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica