• Organizácia školského roka 2018/2019

    •  

      

     podľa Pedagogicko-organizačných pokynov

     • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
     • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
     • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

      

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

     a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),

     b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),

     c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok).

      

     Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. do 19. apríla 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

     Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 6. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

     Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

     Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2018 a počas januára a februára 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

     Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.