• História školy

   •  

    Dejiny Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici je dôležité prepojiť s históriou banskobystrického školstva. Pôsobili v ňom významní pedagógovia i študenti. Dôkazom toho, že banskobystrické gymnázium zaujímalo aj v minulosti významné miesto v dejinách slovenského školstva, sú slová národovca Svetozára Hurbana Vajanského:

    "Katolícke gymnázium banskobystrické, pri všetkých nástrahách, protivenstvách, bude zaujímať čestné miesto v histórii slovenskej vzdelanosti i slovenského utrpenia, vďaka šťastnej minúte, ktorá priviedla Štefana Moysesa na biskupský prestol banskobystrický."

    Vo svojej bohatej histórii  prešla škola obdobiami, počas ktorých vychovala množstvo významných osobností (G. K. Zechenter, S. H. Vajanský, J. G. Tajovský, J. Murgaš, F. Urbánek, J. Vlček, ku ktorým pribúdajú ďalší  - O. Richter, Z. Kohút, J. Holécy, P. Tomka, V. Orságh, M. Handzuš, P. Budaj, J. Kirschner, S. Simanová, Z. Dvorská, P. Strenáčik, P. Graus, M. Kisková, a taktiež množstvo minulých i súčasných pedagógov školy).O to viac si uvedomujeme našu úlohu dnes. Veríme, že  bohatá história bude pre nás silným impulzom, ktorý Gymnázium A. Sládkoviča dovedie do   veľkolepej budúcnosti.

     

    Vývoj banskobystrického stredného školstva

    13. storočie

    - vznik farskej, neskôr mestskej školy (písomné záznamy zhoreli pri požiari v roku 1500)

    16. storočie

    - vznik mestskej latinskej školy (1537)

    17. storočie

    - založenie katolíckeho gymnázia (vzniklo v r. 1648 vplyvom rekatolizačných úsilí  Habsburgovcov, nositeľmi rekatolizácie boli najmä jezuiti, ktorí sa následne v r. 1674 zmocnili budovy mestskej latinskej školy)

    - založenie evanjelického gymnázia (išlo o drevenú školu postavenú v r. 1692 za múrmi mesta, ktorá pokračovala v tradíciách mestskej latinskej školy, rozkvet zaznamenala počas rektorátu Mateja Bela v r. 1708-1714)

    Tak v Banskej Bystrici pôsobili dve stredné konfesionálne odlišné školy až do utvorenia prvej ČSR.

     

    Historické medzníky katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici od prijatia Ratio educationis (1777)

     

    18. storočie

    - vznik vyššieho katolíckeho gymnázia (1777)

    19. storočie

    - škola sa presťahovala do zrekonštruovanej budovy mestskej radnice (1803)

    • banskobystrické katolícke gymnázium nariadením miestodržiteľskej rady rozšírilo pôsobnosť pre Župu zvolenskú, liptovskú, oravskú a turčiansku (1822)
    • školská reforma a snaha o poslovenčenie katolíckeho gymnázia (významnú úlohu zohral  banskobystrický biskup Dr. Štefan Moyzes (1849)
    • slovenčina sa na katolíckom gymnáziu stáva  „vyučovacou rečou“ (1850)
    • snaha Štefana  Moyzesa o reorganizáciu gymnázia na štátne vyššie gymnázium (1851)
    • povýšenie gymnázia na c.k. štátne vyššie katolícke gymnázium  osemtriedne (úradné rozhodnutie  a výnos Ministerstva osvety z r. 1854)
    • otvorenie novej budovy gymnázia na Námestí Štefana Moyzesa ( v r. 1858 mala jedno poschodie, do konca 19. storočia boli pristavené ešte dve poschodia)
    • postupné pomaďarčovanie gymnázia (1881)
    • väčšina študentov nesúhlasila s pomaďarčovaním, niektorí svoj protest dávali najavo aj verejne

    Dňa 1. novembra 1876 sa rozhodli niekoľkí odvážni študenti ( Ferko Urbánek, Jaroslav Vlček, Danko Bothár, Ferko Klein a Jozef Kačka) banskobystrického štátneho vyššieho katolíckeho gymnázia, že na hrob básnika A. Sládkoviča v Radvani položia veniec, aby si v dobe zákazov uctili jeho pamiatka a aj tým vyjadrili svoj protest proti pomaďarčovaniu. Urobili tak o desiatej hodine večer. Nasledovalo prísne vyšetrovanie, všetkým zúčastneným hrozilo vylúčenie. Zachránilo ich len to, že Ferko Klein zobral celú vinu na seba a zo školy vystúpil.

    20. storočie

    • prevzatie štátneho vyššieho katolíckeho gymnázia do československej správy ( 27.1.1919)
    • zverejnením vo Vestníku MŠ a osvety z roku 1918 /19 bol úradne potvrdený vznik Gymnázia Andreja Sládkoviča ako nástupníckej organizácie štátneho vyššieho, kráľovského, katolíckeho gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici (február 1919)
    • vznik Štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia Karola Kuzmányho, ktoré sa v šk.r.1951/52 zlúčilo s gymnáziom A. Sládkoviča
    • Gymnázium A. Sládkoviča sa sťahuje do novej budovy (r. 1921, Tajovského ulica)
    • Gymnázium A. Sládkoviča (GAS) sa postupne mení na reálne gymnázium (1927/28)     
    • odčlenenie  1.4.ročníka,  GAS má už len 5. až 8. ročník (1948/49)     
    • prijatím školskej reformy zanikajú gymnáziá, GAS sa mení na  jedenásťročnú strednú školu (1952/53)       
    • rozrastanie školy v r. 1953 – 1959 (vyučuje sa vo viacerých budovách  na  Štefánikovom  nábreží,  na Štadlerovom nábreží budova  už nestojí,  v Kapitulskej, Lazovnej a na Moysesovej ulici)
    • prijatím školskej reformy zaniká jedenásťročná stredná škola a vzniká    stredná všeobecnovzdelávacia škola (1960)
    • prijatím školskej reformy sa menia všeobecnovzdelávacie školy na gymnáziá – škola sa premenováva na Gymnázium na Nábreží  Duklianskych hrdinov (r. 1970)

    -  Gymnázium na Nábreží Duklianskych hrdinov sa delí na dve gymnáziá (1976) - Gymnázium na Nábreží Duklianskych hrdinov (Štefánikovo nábrežie, neskôr Trieda SNP a Skuteckého ulica) a na Gymnázium na Tajovského ulici – dnešné Gymnázium J. G. Tajovského

     

    -  Od roku 1993 používa škola svoj pôvodný názov GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA so sídlom v Banskej Bystrici ( Tr. SNP, Skuteckého ulica, v súčasnosti Komenského ulica