• Motto školy

     

    „Najväčší dar, ktorý môžeme dať svojim študentom je naša vlastná zmena.“

     

    Vzdelávací cieľ školy

    • poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva; 
    • prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi; 
    • viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh;
    • naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe; 
    • prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách; 
    • posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti.

     

    Hodnoty školy

    Veríme, že :

    • každý človek môže byť v niečom úspešný,
    • vzájomným humanistickým prístupom dosiahneme spoločný cieľ,
    • efektívnou komunikáciou a spoluprácou vytvoríme optimálne pracovné prostredie,
    • slobodný človek koná zodpovedne,
    • aj uvedomenie si chýb nás posunie vpred,
    • dohodnuté pravidlá sa budú dodržiavať v záujme nás všetkých.

     

    Ciele školy

    • Vychádzať z tradícií školy a skvalitňovaním výchovno – vzdelávacieho procesu  zlepšiť vyučovacie výsledky žiakov
    • Zvýšiť participáciu zamestnancov na plánovaní rozvoja školy  s cieľom  rozvíjať tímovú spoluprácu
    • Posilniť postavenie metodických orgánov školy
    • Vytvárať optimálne podmienky pre bezproblémovú adaptáciu žiakov prvého ročníka
    • Zabezpečiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu podporou kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
    • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy
    • Pripraviť a realizovať aktivity k 100. výročiu pomenovania gymnázia na Gymnázium A. Sládkoviča
    • Propagovať výsledky a úspechy školy na verejnosti pravidelnou aktualizáciou webovej stránky školy

     

     

     

     

     

    Vízia školy

     

    Chceme byť školou, ktorá vzdeláva, rozvíja kreativitu, prosociálnosť a pripravuje pre život a prácu v Európe budúcnosti.

     

    Vzdelávacie stratégie k dosiahnutiu cieľov a vízií

    • vzdelávanie priblížime viac k životu, aby žiaci prostredníctvom neho videli svoju vlastnú životnú cestu a správne sa rozhodli pre svoje profesionálne smerovanie, aby vzdelanie nebolo len prípravou na ďalšie štúdium, ale základom pre celoživotné vzdelávanie
    • vzdelávanie prejde od memorovania a odovzdávania hotových poznatkov žiakom k učeniu sa žiakov, k  rozvíjaniu ich schopností a zručností
    • vzdelávanie bude diferencované, vyučujúci budú podporovať tvorivosť a samostatnosť žiakov, budú ich pripravovať na prácu v kolektíve
    • vzdelávanie bude orientované na rozvoj sebareflexie žiakov, ktorá im umožní lepšie spoznať, čo sa potrebujú naučiť a aký to má pre nich význam