• Sociálne štipendiá

    • Sociálne štipendiá – šk. rok 2018/2019

      

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), podľa § 149.

      

     Nárok na sociálne štipendium má študent vtedy, keď:

     a/ rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi (t.j. sú nezamestnaní),

     b/ rodičia sú síce zamestnaní, ale z dôvodu nízkeho platu je ich priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. za rok 2017) najviac vo výške životného minima.

      

     K 1. júlu 2018 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. zo dňa 20.06.2018.

      

     Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

     - 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzický osobu,

     - 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

     - 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

      

     Ak žiak žiada o štipendium v priebehu školského roka, poskytne sa od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

      

     Výška štipendia sa prehodnotí podľa študijných výsledkov žiaka za 1. polrok školského roku 2018/2019.

      

     Výška štipendia:

     - 46,81 € pri priemernom prospechu študenta do 2,0 vrátane,

     - 32,77 € pri priemernom prospechu študenta horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,

     - 23,41 € pri priemernom prospechu študenta horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

      

     Postup pri vybavovaní štipendia:

      

     a) V prípade štipendia v dôsledku hmotnej núdze je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť spolu s:

     - kópiou posledného vysvedčenia, overenou riaditeľkou školy

     - dokladom z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nie starším ako 3 mesiace o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

      

     b) V prípade štipendia v dôsledku životného minima je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť spolu s:

     - kópiou posledného vysvedčenia, overenou riaditeľkou školy

     - potvrdením o čistom prijme rodičov za rok 2017 (ročné  zúčtovanie dane za rok 2017 alebo výpis z daňového priznania r. 2017) + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemocenskej dávky za rok 2017

     - dokladom o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2017 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a dokladom o počte nezaopatrených a o počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine

     - potvrdeniami o návšteve školy o dennom štúdiu súrodencov, ak žiak má nezaopatrených súrodencov

     - dokladom o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2017

      

     Ak je jeden z rodičov žiaka dobrovoľne nezamestnaný t.j. platí si

     odvody, žiak nemá nárok na štipendium.

      

     Žiadosť o štipendium si vyzdvihnete u p. R. Schmidtovej, č. kabinetu 137.