•  

     ŠTATÚT PREDMETOVEJ KOMISIE (PK)

     pre prírodovedné predmety a  spoločenskovedné predmety

     pre Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici

      

     Riaditeľ Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, Komenského 18 na základe

     zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní vydáva štatút predmetových komisií (PK).

      

      

     čl. 1

     Postavenie PK

     PK  na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Vedením poveruje riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi sú pedagogickí zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia na gymnáziu.  PK sa schádza podľa potreby niekoľkokrát v priebehu školského roka. Jej činnosť sa riadi plánom práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy na školský rok. Hodnotenie činnosti PK sa uskutočňuje jedenkrát za školský rok riaditeľom školy.

      

     čl.2

     Ciele činnosti PK

     PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú).

     Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

      

     čl.3

     Vedúci PK

     Vedúceho PK vymenuje riaditeľ školy. Môže pritom rešpektovať návrh členov PK. Vedúci sa určuje na obdobie 1rok. Výkon funkcie vedúceho je ohodnotený v osobnom príplatku.

     a) Vedúci VO, PK má právo :

     • zvolávať zasadnutia PK,
     • zúčastňovať sa zasadnutí rozšíreného vedenia školy,
     • predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole,
     • navrhovať materiálne a morálne ocenenie členov PK,
     • kontroluje plnenie tematickych plánov a príprav na VH.
     • byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej práce školy.

     b) Vedúci PK má tieto právomoci:

     • v spolupráci s ostatnými vedúcimi PK a vedením školy zabezpečuje realizáciu pedagogickej stratégie školy v ŠkVP,
     • rovnomerne rozdeľuje prácu členov PK, vrátane práce na vyučovacích plánoch, maturitných zadaniach a ďalších úlohách vyplývajúcich z plánu práce,
     • riadi postup spracovania ŠkVP v poverenej vzdelávacej oblasti PK,
     • dáva vedeniu školy návrhy na zakúpenie učebných pomôcok potrebných na dosiahnutie kompetencií   žiakov v danej vzdelávacej oblasti,
     • navrhuje zmeny v ŠkVP,
     • dáva návrhy vedeniu školy na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
     • zúčastňuje sa hodnotenia, resp. je sám hodnotiteľom učiteľov v pôsobnosti PK,
     • navrhuje odmeny učiteľom v rámci PK.

     c) Vedúci PK zodpovedá za :

     • vypracovanie plánu činnosti PK,
     • vedenie riadnych i mimoriadnych zasadnutí PK,
     • návrhy na optimalizáciu rozvrhu hodín na škole vzhľadom na špecifiká vyučovania predmetov, predpoklady vyučujúcich, psychohygienu vyučovania,
     • tvorbu ŠkVP pre oblasti, predmety, ktoré sú v pôsobnosti PK,
     • tvorbu systému kritérií hodnotenia učebných výkonov žiakov u vyučujúcich rovnakých alebo príbuzných učebných predmetov,
     • výmenu skúseností z metodiky vyučovania v rámci svojej VO,
     • organizáciu vzájomných pedagogických pozorovaní (individuálne, spoločné) členov PK na vyučovacích hodinách,
     • metodické vedenie – pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie, pedagogického zamestnanca,
     • organizovanie otvorených, komentovaných vyučovacích hodín a ich rozbor,
     • zabezpečenie prenosu aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí vo vzdelávacích organizáciách pre členov PK,
     • vedenie zápisov zo zasadnutí PK,
     • za plnenie úloh a termínov, ktoré boli naplánované vedením školy, resp. pedagogickou radou školy,
     • za metodické vedenie učiteľov v rámci PK.

      

     čl.4

     Práva a povinnosti členov PK

     a) Člen PK má právo :

     • vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
     • byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho rozvoja školy,
     • využívať podmienky vytvorené vedením školy na svoj osobnostný a profesijný rast.

     b) Člen PK má povinnosť:

     • zúčastňovať sa zasadnutí PK a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy výučby a výchovnej činnosti,
     • plniť úlohy prijaté na zasadnutí PK, vrátane prác určených vedúcim PK, práce na vyučovacích plánoch, maturitných zadaniach a ďalších úlohách vyplývajúcich z plánu práce školy,
     • plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj.

      

     čl.5

     Záverečné ustanovenie

     Zmeny a doplnky tohto štatútu prerokúva pedagogická rada, schvaľuje riaditeľ školy.

      

      

     V Banskej Bystrici dňa 20.10.2014