Verejné obstarávania

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ 
  • OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..júl 2017 ...na prenájom nebytových priestorov bufet a šatne -   bufet
    •  Formulár pre záväznú ponuku  ponuka 
  • OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..júl 2017 ...na prenájom nebytových priestorov​ -  vestibul - nápojový automat - napojovy automat
  • OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..júl 2017 ...na prenájom nebytových priestorov - sklady (krojárne) - krojarne
  • ukončenie OVS-víťaz

Archív:
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..apríl 2017 ...na prenájom nebytových priestorov  OVS
  • Formulár pre záväznú ponuku apríl 2017 OVS
  • Výsledky OVS  apríl  2017 víťaz

Prikaz_c._002_2017_ODDIVO.pdf

OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..august 2016....na prenájom nápojového automatu...OVS.doc.
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..august 2016 ...na prenájom nebytových priestorov...OVS.doc.
Prikaz_c._003_2016_ODDVO.pdf
Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou: 2015 – 4.Q  TU
Prikaz c. 004 2015 ODDVO.doc
prieskum trhu lyžiarsky kurz.pdf
Prikaz predsedu 003 2014.pdf
Eticky kodex.pdf
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..august 2015......... OVS_napoj._automat.pdf
Úspešným uchádzačom vo výberovom konaní na prenájom nápojového automatu na Gymnáziu
Andreja Sládkoviča Banská Bystrica  na obdobie septermber 2015 - august 2016  sa stala firma Branislav Patráš-PATRAS, Mlynská 34, 976 11 Selce
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..august 2015 .........OVS_nebyt._priestory.pdf
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ ..máj 2015 ................OVS_ant._stoziar.doc
Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013...TU


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava pochôdznej terasy 12 500,00 s DPH 01.11.2014
VO: Súhrná správa Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013 administrácia projektu 9295.- s DPH marec 2013 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Súhrná správa Zákazky za rok 2016 s DPH 01.03.2017 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Súhrná správa Plán výberových konaní pre rok 2017 s DPH 01.03.2017 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov s DPH 04.05.2015 04.05.2015
VO: Podlimitná zákazka prenechanie nebytových priestorov do nájmu za účelom prevádzkovania nápojového automatu 360,00 s DPH 14.08.2014 do 13.00 hod. dňa 2.9.2014 Názov organizácie: Gymnázium Andreja Sládkoviča Sídlo organizácie: Komenského 18 974 01 Banská Bystrica Zastúpený: PaedDr. Iveta Šanderová IČO: 160521 DIČ: 2021108639 Kontaktná osoba: Otília Chovanová E-mail: ochovanova@post.sk Tel.: 048/4153240
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Revízia ručného náradia 1 982.50 bez DPH 19.12.2013 19.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 učebné pomôcky pre voliteľný predmet Rekondično-relaxačné cvičenia 3255.- bez DPH 02.12.2013 28.11.2013 Predajňa FIT PLUS,