• GAS

    • HISTÓRIA GYMNÁZIA

     Podľa historických prameňov existuje naša škola od roku 1648. V 350 ročnej histórii školy boli významné obdobia, v ktorých naša škola vychovala množstvo osobností v slovenskom vlasteneckom duchu. Na škole pôsobilo veľa významných profesorov, napr. Martin Čulen, Emil Černý, Ján Krákora, Miroslav Kropilák, Margita Riesová a ďalší. Banskobystrické gymnázium zaujíma významné miesto v dejinách slovenského školstva. Svetozár Hurban Vajanský spomínajúc v r. 1897 napísal: "Katolícke gymnázium banskobystrické, pri všetkých nástrahách, protivenstvách, bude zaujímať čestné miesto v histórii slovenskej vzdelanosti i slovenského utrpenia, vďaka šťastnej minúte, ktorá priviedla Štefana Moysesa na biskupský prestol banskobystrický." Aj my si uvedomujeme dôležitú úlohu našej školy v súčastnosti, veríme, že nové učebné odbory a ďalšie výchovno-vzdelávacie aktivity zabezpečia kontinuitu slávnej minulosti so súčasnosťou. A tak k osobám ako boli G. K. Zechenter, S. H. Vajanský, J. G. Tajovský, J. Murgaš, F. Urbánek, J. Vlček, ktorí na škole študovali, budú pribúdať ďalší.


      fotohistória školy vo foto TU

     Školy v Banskej Bystrici

     13.storočie   - farská, neskôr mestská škola . Písomné záznamy zhoreli pri požiari v roku 1500

     1537              - mestská latinská škola

     1674              - mestská latinská škola ako mestský ústav zanikla vplyvom rekatolizačných úsilí

                               Habsburgovcov, budovy školy sa zmocnili jezuiti. V tradíciách pokračovala evanjelická                 

                               škola.

     1692                - evanjelici postavili za múrmi mesta drevenú školu. Tak vznikli v Banskej Bystrici dve

                              stredné konfesionálne odlišné školy až do utvorenia ČSR. Rozkvet zaznamenala počas

                              rektorátu Mateja Bela (1708-1714). Od šk. roku 1913/14 sa podarilo dosiahnuť

                              premenovanie gymnázia na vyššie osemtriedne gymnázium. Škola bola úplne

                              pomaďarčená. (foto-fotoalbum)

     1575                - prvá dievčenská škola( A Beszterczebányiai  Magyar király állami felsöb leányiskola)

     1583                - nemecká dievčenská škola (Mägdlschul) (foto-fotoalbum)

     17.storočie   - na označovanie stredných škôl  sa začína používať názov gymnázium

      

     1648                - katolícke gymnázium,  vzniklo vplyvom rekatolizačných úsilí  Habsburgovcov. Nositeľmi

                              rekatolizácie boli najmä jezuiti. Nevie sa, kde bola budova školy.

      

     1674                - jezuiti sa zmocnili budovy mestskej latinskej školy (foto-fotoalbum)

      

     1777                - katolícke gymnázium bolo zriadené ako vyššie gymnázium

      

     1803                - škola sa presťahovala do zrekonštruovanej budovy mestskej radnice (foto-fotoalbum)

      

     1822                - banskobystrické gymnázium nariadením miestodržiteľskej rady rozšírilo pôsobnosť pre

                              Župu zvolenskú, liptovskú, oravskú a turčiansku

      

     1849                - školská reforma a snaha o poslovenčenie katolíckeho gymnázia. Významnú úlohu

                                zohral  banskobystrický biskup dr. Štefan Moyses.  V r.1950 slovenčina je „vyučovacou

                              rečou.“

     1851                - žiadosť Štefana  Moysesa o reorganizáciu gymnázia na štátne vyššie gymnázium

      

     1854                - úradné rozhodnutie o povýšení gymnázia na štátne vyššie gymnázium  osemtriedne

                              (v r. 1854 malo 6 tried,   130 žiakov z toho 107 Slovákov)

     1855                - bolo gymnázium osemtriedne. Mestská rada začala pracovať na pláne novej

                                gymnaziálnej budovy

     1858                - otvorená nová budova gymnázia, mala jedno poschodie(foto-fotoablum)

     1881                - pristavené poschodie na pôvodnú budovu gymnázia . Gymnázium bolo pomaďarčené.

      

     27.1.1919      - prevzatie katolíckeho gymnázia do československej správy a jeho premenovanie na

                              gymnázium Andreja Sládkoviča.

     1919                - vzniklo Štátne dievčenské reformné reálne gymnázium Karola Kuzmányho, ktoré sa

                              v šk.r.1951/52 zlúčilo s gymnáziom A.Sládkoviča. Budova školy bola postavená v r.1894

                                pre vyššiu dievčenskú školu, ktorá pôsobila v meste v rokoch1883-1918.

                               (foto-fotoablum)

     1921                - presťahovanie do novej budovy (bola pre štátne gymnázium dostavaná v r.1914, ale

                              počas vojny slúžila ako vojenská nemocnica) štátne vyššie gymnázium

     1827/28         - gymnázium A. Sládkoviča sa malo postupne meniť na reálne gymnázium

     1944/45         - pre vojnové udalosti sa začalo učiť po oslobodení B.B. 23.apríla v učebniach Štátneho

                              gymnázia Karola Kuzmányho.

     1945/46         - obnova školy po škodách spôsobených fašistami

     1948/49         - odčlenil sa 1.-4.ročník. Na škole zostal 5. až 8. ročník

     1950/51         - zlúčenie chlapčenského a dievčenského gymnázia. Budova školy na Kuzmányho ulici

      

     1952/53         - školská reforma, vznik  jedenásťročnej strednej školy.

     1953-1959     - rozrastanie školy. Budova školy  bola na  Štefánikovom  nábreží,  Štadlerovom nábreží   

                              (budova  je zbúraná), Kapitulskej ulici. Vyučuje sa aj v Lazovnej a na Moysesovej ulici.

                               (foto-fotoablum)

     1960                - vznik strednej všeobecnovzdelávacej školy

     1976                - škola sa rozdelila na dve gymnáziá. GAS zostalo na nábreží Duklianskych hrdinov

                               (Štefánikovo nábr.), neskôr trieda SNP a Skuteckého ulica.

      

     1993          -gymnázium používa pôvodný názov. GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA

                        so sídlom v Banskej Bystrici Skuteckého ulica    (foto-fotoablum)