• Potvrdenie o vzniku školy

     Školská správa II. Námestie Ľudovíta Štúra č.1
     Banská Bystrica
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     Číslo:326/1993/OSRŠ/Ša./Ur.          B. Bystrica 5.2.1993

     POTVRDENIE     Potvrdzujeme, že vo februári 1919 bol zverejnením vo Vestníku MŠ a osvety z roku 1918 (19 úradne potvrdený vznik Gymnázia Andreja Sládkoviča ako nástupníckej organizácie štátneho maďarského, kráľovského, katolíckeho gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici.

     Jeho neskoršie názvy sa menili takto:

     Od r. 1953 - Jedenásťročná stredná škola.
     Od r. 1960 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola.
     Od r. 1970 - Gymnázium, Nábrežie Duklianskych hrdinov v Banskej Bystrici.

     Škola bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia na dobu neurčitú.
     Jej poslaním je príprava mládeže v súlade s platnými pedagogickými dokumentami.

     Od roku 1993 používa pôvodný názov.

     GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA
     so sídlom v Banskej Bystrici, Komenského ulica

     Identifikačné číslo: 16 05 21
     V zmysle zákona č. 171/1990 Zb. je gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
     organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch navonok
     svojím menom a je nástupníckou organizáciou Strednej všeobecnovzdelávacej školy v
     Banskej Bystrici.

     Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie je riaditeľ.

     Vzhľadom k tomu, že školská správa II. v Banskej Bystrici vznikla v zmysle zákona
     SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, nemôže vydať
     zriaďovaciu listinu pre organizáciu, ktorá vznikla v r. 1919.

     Ján Kamoďa, riaditeľ Školskej správy