Pre uchádzačov o štúdium Pre študentov a rodičov Pre maturantov Maturita

Potvrdenie o vzniku

GAS

Potvrdenie o vzniku školy

Školská správa II. Námestie Ľudovíta Štúra č.1
Banská Bystrica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Číslo:326/1993/OSRŠ/Ša./Ur.          B. Bystrica 5.2.1993

POTVRDENIEPotvrdzujeme, že vo februári 1919 bol zverejnením vo Vestníku MŠ a osvety z roku 1918 (19 úradne potvrdený vznik Gymnázia Andreja Sládkoviča ako nástupníckej organizácie štátneho maďarského, kráľovského, katolíckeho gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici.

Jeho neskoršie názvy sa menili takto:

Od r. 1953 - Jedenásťročná stredná škola.
Od r. 1960 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola.
Od r. 1970 - Gymnázium, Nábrežie Duklianskych hrdinov v Banskej Bystrici.

Škola bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia na dobu neurčitú.
Jej poslaním je príprava mládeže v súlade s platnými pedagogickými dokumentami.

Od roku 1993 používa pôvodný názov.

GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA
so sídlom v Banskej Bystrici Skuteckého ulica

Identifikačné číslo: 16 05 21
V zmysle zákona č. 171/1990 Zb. je gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch navonok
svojím menom a je nástupníckou organizáciou Strednej všeobecnovzdelávacej školy v
Banskej Bystrici.

Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie je riaditeľ.

Vzhľadom k tomu, že školská správa II. v Banskej Bystrici vznikla v zmysle zákona
SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, nemôže vydať
zriaďovaciu listinu pre organizáciu, ktorá vznikla v r. 1919.

Ján Kamoďa, riaditeľ Školskej správy