• Rada školy- štatút

    • ŠTATÚT RADY ŠKOLY

     pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča,

     Komenského 18 v Banskej Bystrici

      

      V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,  sa vydáva tento štatút rady školy.

      

      

     Článok 1

     Základné ustanovenie

      

     1. Rada školysa zriaďuje pri Gymnáziu A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
     2. Názov rady školy znie: "Rada školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča, Komenského 18 v Banskej Bystrici". Pre operatívnu potrebu možno používať skratku "RŠ pri GAS".
     3. Sídlo RŠ pri GASje zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

      

              Článok 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     1. Rada školyje zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,pri ktorom je zriadená.
     2. Rada školyje iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školyvoblasti výchovy a vzdelávania.
     3. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školyz pohľadu školskej problematiky.
     4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťoukooptovania nových členov.

      

     Článok 3

     Činnosť rady školy

      

     1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
     2. Rada školy:
     • uskutočňuje výberové konaniena vymenovanie riaditeľa,
     • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a kuskutočnostiam uvedeným v§ 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä:
     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
     2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu vučebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinnýchpredmetov apredpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
     3. k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečenívýchovnovzdelávacieho procesu,
     4. k správe o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia,
     5. k návrhu rozpočtu,
     6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
     7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
     1. Rada školyvo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
     • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov atajným hlasovaním určívíťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania aleboodvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
     • odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

      

     Článok 4

     Zloženie rady školy

      

     1. Rada školymá11 členov.
     2. Členmi rady školysú:
     • traja zvolení zástupcovia rodičov GAS,
     • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov GAS,
     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov GAS,
     • štyria delegovaní zástupcovia VÚC Banská Bystrica,
     • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou.
     1. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa sú členmi rady aj 1 delegovaný zástupca krajského školského úradu, 1 delegovaný zástupca ŠŠI .

      

     Článok 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     1. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy.
     2. Voľba zástupcov rodičov do rady školysa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
     3. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školysa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .
     4. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .
     5. Voľba zástupcu žiakov do rady školysa uskutočňuje tajným hlasovaním Žiackej školskej rady.
     6. Členovia rady školysú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     7. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
     8. Členstvo v rade školy zaniká:
     • uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
     • vzdaním sa členstva,
     • ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,
     • ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
     • ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
     • ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
     • odvolaním zvoleného člena podľa§ 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z.z.
     • odvolaním člena, ktorý je zástupcomobecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja,krajského šk. úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa navýchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,
     • obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     •  
     1. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať menovanie náhradného člena. Náhradný člen podľa tohto článku bodov (2) až (5) bude kooptovaný predsedom rady školy tak,že na uvoľnenémiesto nastúpi náhradný člen, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.
     2. Doplnenie člena rady školy podľačlánku (9) je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.
     3. Ak nie je možné splniť predchádzajúcu podmienku pre doplnenie člena rady školy podľa bodu 9 tohto článku, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov.

      

     Článok 6

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
     2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
     3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, ako aj mená a priezviská členov rady školy a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje predseda rady školy a zriaďovateľ a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
     4. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
     • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
     • to sám požiada.
     1. Predsedu rady školymôže rada školy odvolať, ak
     • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
     • koná v rozpore s ustanoveniami zákona596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy,
     1. Rada školy je uznášania schopná (okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
     2. Na platné uznesenie rady školy (okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
     3. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
     4. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
     5. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov nerozhodne inak.
     6. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

      

     Článok 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

     1. Člen má právo:
     • voliť a byť volený,
     • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
     1. Člen rady školyje povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
     2. Člen rady školyje povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Článok 8

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     1. Predseda rady školyje štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
     2. Za predsedu rady školymôže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     3. Predseda rady školypredloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školyna schválenie.
     4. Predseda rady školyzvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
     5. Predseda rady školy zvolá radu školynajneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školyalebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
     6. Uznesenie rady školyalebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
     7. Predseda rady školyvypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
     8. Výročná správa obsahuje:
     • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
     • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
     • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
     • zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
     • ďalšie údaje určené radou školy.
     1. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

      

     Článok 9

     Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

      

     1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školyo plánovaných zasadnutiach RŠ pri GAS a prizýva ho na zasadnutie podľa potreby.
     2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školypríslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

      

     Záverečné ustanovenia

      

     Článok 10

     Finančné zabezpečenie  rady školy

      

     1. Rada školyzabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.
     2. Rada školy nemá vlastný majetok ani finančnú hotovosť, a preto ani nezostavuje vlastný rozpočet.

      

     Článok 11

     Účinnosť

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      

     V Banskej Bystrici, 9. júna 2016

           Štefan Ševčík

     predseda RŠ pri GAS